Fra:

Laur. Hansen

Spillemanden og hans betydning i dansk folkeliv.

Chr. Erichsens forlag, 1953

 

side 123-126:

                               EN SPlLLEMAND FRA HIMMERLAND

 


For ca. 20 Aar siden skrev en nordjysk Forfatter, Carl Raaschou, en Artikel i et jysk Dagblad om en Landsbymusikant Jens Frederiksen, Als i Himmerland, der sammen med sine otte Sønner spillede til Dans ved himmerlandske Bondegilder. Med denne stemningsfulde Artikel som Grundlag vil jeg nu søge at bibringe Læserne et Indtryk af denne østjyske Spillemand, idet jeg mener, at Mindet om ham bør bevares.

 

Gaardmand og Spillemand Jens Jørgen Frederiksen var født i Als By og Sogn den 27. Juli 1854 paa en Gaard med tilliggende Mølle og var selv Bonde alle sine Dage. Han aftjente sin Værnepligt som Regimentsmusiker i Viborg, og her hentede han impulserne til sin musikalske Indsats i sit Fødesogn. Han kultiverede sin Hjemegns Befolkning musikalsk gennem et Par Menneskealdre. Han tog Bøndernes og Haandværkernes Sønner til sig og lærte dem at spille, og ret tidligt havde han et Orkester af egne Elever. Igennem et sejgt og lidet paaskønnet Slid lærte han disse Bøndeknolde at spille. Han tampede Musikken ind i deres træge Kroppe og Sind. Derefter kom Turen til Sangen, idet han sammen med Byens Førstelærer fik oprettet et Sangkor. Der blev spillet og sunget derude i den lille sydøsthimmerlandske Landsby i disse Aar som intet andet Sted inden for flere Miles Omkreds.

 

Gennem mange Aar spillede Jens Frederiksens Blæser‑Ensemble Julesalmerne ved Gudstjenesten i den gamle Landsbykirke i Als. Han var de saakaldte »Himmerlandsdansere«s Spillemand og spillede for dem ved Ræbild-Festerne samt ved mange andre Lejligheder, ofte i Spidsen for sine otte Sønner. Det blev ogsaa ham, der kom til at spille for Himmerlandsdanserne ved deres Englandsfærd i Begyndelsen af 1930‑erne, en Begivenhed, der gik Ry om, og som blev omtalt i alle Landets Blade.

En anden Begivenhed, der vakte Opmærksomhed om Jens Frederiksens Person, var, da han i Begyndelsen af dette Aarhundrede med sit Orkester opførte en Symfonikoncert, hvor bl. a. Beethovens Symfoni Nr. 1 stod paa Programmet. Orkestret talte ved denne Lejlighed 18 Musici og var alle med Undtagelse af Pianisten hans tidligere Elever. Denne Aften stod Jens Frederiksen for første og eneste Gang paa podiet overfor Publikum og svang Taktstokken. Denne Begivenhed var Højdepunktet i den gamle Spillemands lange Liv. Det daværende Ugeblad »Verden og Vi« bragte en kort Omtale af Koncerten samt et Billede af Jens Frederiksens Orkester.

 

Jens Frederiksen var den fødte Spillemand. Hans Kærlighed til Musikken og ikke mindst til de gamle Danse, som han elskede og søgte at bevare, har skabt ham det smukkeste Eftermæle paa sin Hjemegn. Han fandt disse Melodier frem fra sine Forgængere og deres Forgængere igen. Han fik gamle Folk til at synge Melodierne, hvorefter han nedskrev dem. Desværre gik disse Skatte, hvoraf flere var smaa Perler, en Sommerdag for mange Aar siden op i Luer, idet Jens Frederiksens Fædrenegaard blev lagt i Aske.

 


Jeg er ad Omveje for en Del Aar tilbage kommet i Besiddelse af et Brev, som Jens Frederiksen skrev til Violinbygger A. Rasmussens Enke, København, der hørte til Jens Frederiksens Vennekreds. Brevet er skrevet i August Maaned 1934, umiddelbart efter at han havde fejret sin 80‑Aars Fødselsdag.

 

Jeg hidsætter et Brudstykke af dette Brev, der er skrevet i fejlfri Stil og med en enestaaende smuk Haandskrift trods Brevskriverens høje Alder, fordi Brevet danner et lille Kulturbillede fra den jyske Landsdel Himmerland, og fordi det viser, hvor agtet og æret en Spillemand kan være paa sin Egn.

 

Et Afsnit af Brevet lyder saaledes:

. . . . Tak for Deres kjærkomne Brev til min Fødselsdag; det blev en stor fest,


hele Dagen. Huset fuldt af Gratulanter, et Væld af Blomster og mange andre Gaver. Et Musikkorps på 11 mand spillede om Morgenen. Om Aftenen spiste vi i Restaurationen paa Bakken, fik en lille Svingom, og der var 180 Mennesker, der til slut drak Kaffe – det var en storartet fødselsdag, og jeg kan leve paa Mindet om den Resten af mit Liv.

 

Jens Frederiksen døde i Als den 19. April 1943. Han havde i mange Aar været Strandfoged og var tildelt Dannebrogsordenen. En Natursten med indhugget Lyre staar paa hans Grav som et Minde om den gamle Himmerland‑Spillemand.


 

side 183:

 


Om musikere i Himmerland har vi noget bedre underretning, idet der er fortalt om nogle af dem i lokale blade, f. eks. i Aalborg amtstidende. Her har i første halvdel af forrige aarhundrede i Støvring levet en fremragende spillemand Jens Jensen, der en tid har spillet i København, og hans søn Christen Markus Jensen, født 1829, død 1915, var omtrent til sin død landsbyspillemand i sin hjemegn.

 

Den mest bekendte spillemand fra Himmerland er dog Jens Frederiksen, Als, der er født 1850. Ham er der mange der kender fra Rebildfesterne, hvor han har spillet til folkedansernes opvisninger, og fra radioen, hvor han sammen med sine sønner har spillet gamle melodier til folkedanse og folkeviser ved »liegstouwaften«, transmitteret fra »Kilden« i Aalborg. Han har taget sin tørn som spillemand fra han var 16 aar ved fester og gilder. En gang, fortæller han i et interview i 1936, spillede han til bryllup 14 dage i træk, der var 3‑4 bryllupper paa række, og et ordentligt bryllup varede anstændigvis 4 dage. I de 14 dage sov han et par timer hver nat, for gæsterne holdt først op at danse ved 5‑6 tiden om morgenen, og ved 8‑9 tiden var de første parat til at tage fat igen. Og i sin høje alderdom har han med liv og sjæl været med i arbejdet for at genopfriske folkedansene og de gamle dansestykker. Han har samlet og nedskrevet alt, hvad han har kunnet faa tag i, og han har været en uvurderlig hjælp og en rig kilde for skovrider Poul Lorenzen, da han satte ind med arbejdet for at samle og opfriske alle de gamle himmerlandsdanse, som F. F. F. har udgivet. Jens Frederiksen er et eksempel blandt mange paa, at de gamle spillemænd trods mange strabadser livet igennem opnaaede en høj alder, og tillige paa, at de i den høje alder bevarede et levende sind, men hans kærlighed til og sans for at bevare den gamle musik og redde den og de gamle danse fra forglemmelse er enestaaende.


Jens Frederiksen døde 1943. I Berlingske Aftenavis 21.‑4.‑1943 skriver skovrider Poul Lorentzen om denne mærkelige spillemand, som sammen med sine 8 sønner udgjorde et orkester, der var Kernen i et orkester, som omfattede hele Als sogn. Jens havde lært dem alle at spille. Han fortæller om hans 70‑aars jubilæum, hvor en kone i en tale mindedes hvorledes Jens en pinsemorgen havde spillet for hende, da hun var en lille pige, at han havde spillet til hendes bryllup og til hendes sølvbryllup, og at han havde lært hendes børn at spille. Han fortæller om ham paa folkedansetourneen til London i 1929, hvor han spillede til dansen for udsolgt


hus i Albert Halle, og han siger om ham: »Jeg savner ham dybt og betragter mit venskab med den mand som den største ære, nogen kunde opnaa«.