Gamle Himmerlands-Danse

Udgivet af Foreningen til Folkedansens Fremme

Samlet og beskrevet af Minna Marie Madelung og Poul Lorenzen

Musikken ved Jens Frederiksen

 


Forord.

Naar disse Danse udsendes under Navnet »Gamle Himmerlandsdanse«, betyder det blot, at de har været danset og for en stor Del danses endnu i Himmerland, men ikke at de kun kendes i Himmerland; thi om nogle af Dansene gælder det, at de kendes i samme eller næsten samme Form t. Eks. i Vendsyssel og Salling, medens andre af Dansene er bleven traadt i endnu fjærnere Egne, ja maaske over det ganske Land.

 

Der er dog nogle af Dansene, som utvivlsomt er Himmerlandsdanse i Ordets egentlige Betydning, ja Danse som Firtur og Sextur paa langs er saa lokale, at de i alt Fald i vor Tid næppe findes udenfor det Østlige Himmerland, og en Dans som Kontrasejre kendes kun fra Egnen omkring Hobro. Sisken danses mest i Midt‑ og Vesthimmerland, medens To‑Tretur er meget yndet i Egnen Syd for Rold Skov, hvorimod den ikke danses paa Skørping‑Rebild Egnen Nord for Skoven.

 

Nogle af Dansene er sjældne og har været nær ved at forsvinde sporløst. Dette gælder blandt andre ovennævnte Firtur og Sextur og i endnu højere Grad Kontrasejre, der, saa vidt vi ved, kun huskedes af en eneste gammel Mand. Det er langt lettere at skaffe gamle Dansemelodier end at finde Folk, som kan udføre Dansene eller beskrive dem, saa der kan danses efter Beskrivelsen.

 

Andre af Dansene er saare almindelige og danses den Dag i Dag af baade gamle og unge, f. Eks. Otte Mands Dans, Lybækker m. fl. Folkedansen er ikke og har ikke været uddød i Himmerland, men danses af Tusinder.

 

Det bør tilføjes, at der i de tidligere af Foreningen til Folkedansens Fremme udgivne Hefter findes ikke mindre end en halv Snes »Himmerlandsdanse«, som derfor ikke medtages her.

 

Som det vil fremgaa af det anførte, var nogle af Dansene lette at finde i »Naturtilstand«, andre ikke. Den lille skelmske og taknemlige Sisken kom vi paa Spor efter gennem Johannes V. Jensens Himmerlandshistorie »Jørgine«. »Topkaren« i Rebild lærte os Spansk Hopsa, som hun selv dansede, faa Maaneder før hun døde 86 Aar gammel. Firtur og Sextur paa langs samt Varsoviane lærte vi i Fiskerlejet Als ved Kattegat. Vi var derude for efter Opfordring at undervise i Folkedanse. Der var vist Maade med, hvad Fiskerne fik lært; men Dansen gik med Liv og Lyst, og vi for vor Part kom hjem med en god Høst af sjældne Folkedanse.

 

Vi skylder Tak til mange for god Hjælp, og vi benytter Lejligheden til oprigtigt at takke enhver, som har hjulpet til at bevare de gamle Himmerlandsdanse og Melodier fra Forglemmelse, deriblandt Spillemændene Hans Verner i Rebild, Søren Lund i Gravlev, Danselærer Bager i Valsgaard, Frøken Hilda Poulsen, Terndrup, m. fl. og sidst men ikke mindst Fisker, Strandfoged, Landmand og Spillemand (først og sidst Spillemand) Jens Frederiksen i Als, som har tilrettelagt Musiken til dette Hefte og draget Omsorg for at faa de ældste og bedste Varianter af Melodierne frem.

 

Nogle af Himmerlandsdansene er lette at lære og egner sig udmærket baade for Voksne og Børn, medens andre af Dansene er noget vanskeligere. Ingen af dem er dog over Evne for dem, der kender lidt til Folkedans i Forvejen, og det er aabenbart ikke saa faa, al den Stund de af Foreningen til Folkedansens Fremme hidtil udgivne Hefter er solgt her i Landet i over 24.000 Eksemplarer.

 


Er der Vanskeligheder at overvinde, er det kun en Charme mere, og det Humør, den umiddelbare Livsglæde, der udspringer af de gamle Danse og Melodier, vil lønne Umagen. I sin berømte Himmerlandshistorie »Emigranten« skriver Johannes V. Jensen om en af Himmerlandsdansene: »Hvem der en Gang har lært at svinge en Veninde til denne gamle vrinskende Melodi, vil aldrig finde sin Barndom igen uden i den, og det Blik en graanet Bondekone har tilovers for sin Danser, med hvem hun en gang gik i Skole, det er det tabte Land.«

 

Maatte nu disse Himmerlandsdanse finde Vej til de Venner, Folkedansen alt har vundet i vort Land, og maatte de bidrage til, at Folkedansen vinder nye Venner, der vil danse de gamle Danse med det rette Sind.

 

Mosskovgaard i Rold Skov, Januar 1931.

 

Minna Marie Madelung. Poul Lorenzen.